Izjava o pristupačnosti

Home / Izjava o pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Opća bolnica Zadar nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://ced.bolnica-zadar.hr

Status usklađenosti

Mrežna stranice https://ced.bolnica-zadar.hr u većoj mjeri su usklađene sa
Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:

  • Kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije u potpunosti omogućeno korištenjem isključivo tipkovnice radi ograničenja Internet platforme
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

Podizanje razine digitalne pristupačnosti

Opća bolnica Zadar će nastaviti sa radom na korekciji nepristupačnog sadržaja i obvezuje se ispraviti nepristupačan sadržaj u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 1. sječnja 2024., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Opća bolnica Zadar.

Ova izjava posljednji put je revidirana 26.1.2022.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte, telefonski ili pisanim putem na adresu Opće bolnice Zadar.

Ukoliko korištenjem ovih internetskih stranica uočite neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom molimo Vas da o tome obavijestite Opću bolnicu Zadar.

Sve upite i primjedbe vezane uz pristupačnost mrežne stranice možete uputiti na slijedeći način:

  • telefonom na broj : 023/505-118
  • fax-om na broj: 023/312-724
  • elektroničkom poštom: klaudija.gospic@bolnica-zadar.hr
  • poštom na adresu: Opća bolnica Zadar, Bože Peričića 5, 23 000 Zadar

Inspekcijski nadzor

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN17/19 ) i za praćenje usklađenosti mrežnih stranica tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti.

Korisnici koji nisu zadovoljni odgovorima na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica mogu se obratiti Povjereniku za informiranje.

Kontakt Povjerenika za informiranje.

Adresa:  Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01/ 2099 115 ; 01/ 2099 120
e-mail : ppi@pristupinfo.hr
Internet:  www.pristupinfo.hr